Daniel Zarewicz (1977) doktor nauk humanistycznych.  Wyznawca mądrości starogreckich mędrców i chasydzkich cadyków, łączący ironię z tęsknotą, zwątpienie z pobożnością, pychę z pokorą. Uczeń prof. Stefana Swieżawskiego, prof. Włodzimierza Lengauera, prof. Mikołaja Szymańskiego, prof. Tadeusza Kobierzyckiego, prof. Zbigniewa Mikołejki. Autor pierwszego polskiego przekładu Hymnów Orfickich  (wydawnictwo Aleksandra Laska – Łazienki Królewskie 2003)

Przywoływanie bogów – mit, magia, misteria w starożytnej Grecji jest pierwszą książką z zaplanowanej trylogii. Pozostałe to: Wchłanianie bogów – Grecy i psychoaktywność oraz Naśladowanie bogów – szaleństwo w dobie epoki klasycznej.

„Fenomen starożytnych Greków polega na umiejętności łączenia ze sobą tego, co racjonalne, z tym, co irracjonalne, tak aby jedno i drugie nie tylko się nie wykluczało, ale i wzajemnie dopełniało. Przeciwności w kulturze greckiej odpowiadają sobie (parafrazując Heraklita z Efezu fr.51), jak przeciwstawne sobie części łuku lub liry i mimo sprzeczności zachodzi między nimi boska harmonia, która nie musi być rozumiana przez uwielbiający literalną dosłowność współczesny akademicki umysł, obecnie przypominający coraz bardziej umysł powiatowego księgowego, który skupia się na nabijaniu punktów, buchalterii słów i poprawności gramatycznej i nie ma w nim miejsca na tak bliskie Grekom teologizowanie, błądzenie, humor i filozoficzną głębię”.

bio

Daniel Zarewicz ur. 15 czerwca 1977 w Warszawie.

Filolog klasyczny, tłumacz, religioznawca, antropolog antyku greckiego, dr nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki, malarz, grafik, fotografik. Od 2 czerwca 2018 prezes klubu Gnosis

Daniel Zarewicz jestem absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego – wydziału Polonistyki – Instytutu Filologii Klasycznej. W roku 2002 uzyskał magisterium na postawie pierwszego polskiego przekładu Hymnów Orfickich, wydanego następnie drukiem w roku 2006. Tytuł naukowy doktora uzyskał (cum summa laude) 18.11.2014 na postawie dysertacji pt. Polis wobec prywatnych form kultu religijnego, studium religijności starożytnych Greków, wydanej następnie drukiem pt. Przywoływanie Bogów – mit , magia, misteria w starożytnej Grecji– wydawnictwo sub Lupa 2017. Promotorem jego pracy doktorskiej był najwybitniejszy żyjący polski starożytnik – hellenista prof. dr. hab. Włodzimierz Lengauer, którego jest ostatnim uczniem, a recenzentami historyk sztuki, prof. dr. hab. Wiesław Juszczak– Instytut Historii Sztuki UW i PAN,  którego jest ostaniem recenzowanym, oraz filolog klasyczny, prof. dr. hab. Mikołaj Szymański– Instytut Filologii Klasycznej UW i Akademia Teatralna w Warszawie.

Daniel Zarewicz jest również ostatnim bezpośrednim uczniem  historyka filozofii prof. Stefana Swieżawskiego, którego poznał już na pierwszym roku studiów w roku 1996 i przyjaźnił się z nim do jego śmierci w 2004r.

Daniel Zarewicz już po studiach magisterskich, które ukończył w 2002r. angażował się w niezależne projekty artystyczne. Do najważniejszych należy wieloletnia współpraca z Teatrem Akademia na warszawskiej Pradze i uczestnictwo w roli aktora performera, na przestrzeni lat 2002-2006, w co najmniej trzech projektach tworzonych przez prof. ASP Romana Woźniaka.W tym samym czasie zbierał doświadczenia jako wolny słuchacz na wydziale malarstwa i rzeźby ASP w Warszawie. W roku akademickim 2005-2006 zatrudnia się w roli modela performera w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego, żeby doświadczyć jak mawia stanu bycia „twórcą i tworzywem”. W roku 2008 powraca na UW i rozpoczyna studia doktoranckie w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Polonistyki UW. Dnia 03.02.2015 w Pałacu Kazimierzowskim UW odbyła się jego uroczysta promocja doktorska.

Od roku 2015 jest uczniem filozofa prof. Zbigniewa Mikołejki, z którym regularnie spotyka się i dyskutuje na prowadzonym przez niego seminarium pt. „Sacrum i Przemoc”  w Polskiej Akademii Nauk .

Od roku 2016 jest przyjacielem i współpracownikiem antropozofa, pisarza i tłumacza Jerzego Prokopiuka. Z jego rekomendacji 2 czerwca 2018 został powołany na przewodniczącego klubu Gnosis.

Od roku 1996 jest uczniem filozofa i psychologa prof. Tadeusza Kobierzyckiego profesora Uniwersytetu Muzycznego i bezpośredniego ucznia polskiego psychiatry Kazimierza Dąbrowskiego – twórcy Teorii dezintegracji pozytywnej.

Od roku 2003 przyjaźni z pisarzem Januszem Głowackimi jego żoną – pieśniarką i kompozytorką Oleną Leonenko. Świadectwem zaufania i wzajemnej przyjaźń był fakt wezwania go na świadka na ich ślub 29 listopada 2014r.

Od roku 2002 r przyjaźni się z tancerzem i choreografem Wojciechem Misiuro. Tłumaczenie  Hymnów Orfickich było bezpośrednią inspiracją dla spektaklu pt. „Pieśni Orfickie” zrealizowanego przez  choreografa w czasie warsztatów V akcji teatralnej w 2004r.

Od roku 2002 w należy do kręgu przyjaciół niezależnej artystki, projektantki i wydawcy Aleksndry Laski, która zaprojektowała i wydała pierwsze polskie tłumaczenie Hymnów Orfickich w 2006r.

Działalność naukowa i edukacyjna.

Jako nauczyciel akademicki jest autorem zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim

Starożytne kultu misteryjne w: Instytut Kultury polskiej, rok akademicki 2009-2010

Starożytne kultu misteryjne w: Instytut Kultury polskiej, rok akademicki 2011-2012

Szaleństwo w dobie epoki Klasycznej w: Instytut Filologii Klasycznej rok akademicki 2016-2017

O tym co boskie i ludzkie w kulturze greckiej w: Instytut Filologii Klasycznej, rok akademicki 2017-2018

Kino transgresyjnew: Instytut Filologii Klasycznej, rok akademicki 2017-2018

Dionizos i dionizyjskość w kulturze zachodu w: Instytut Filologii Klasycznej, rok akademicki 2018-2019

Mit, magia, misteria w starożytnej Grecji w: Instytut Filologii Klasycznej, rok akademicki 2018-2019

Dionizos i dionizyjskość w kulturze zachodu w: Instytut Filologii Klasycznej, rok akademicki 2019-2020

Antropologia antyku greckiego, w: Instytut Filologii Klasycznej, rok akademicki 2019-2020

Jako nauczyciel akademicki jest autorem zajęć dydaktycznych prowadzonych na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych:

Kino wobec zagadnienia transgresji, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, rok akademicki 2018-2019

Antyczne źródła kultury zachodniej,  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, rok akademicki 2018-2019

Artystyczne wymiary ducha i ciała, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, rok akademicki 2018-2019

Jako niezależny wykładowca jest autorem kursu cyklu 10 wykładów pt. O tym bo boskie i ludzkie w teatrze greckimprzeprowadzonego w pierwszym roku działalności Nowego Teatruw Warszawie 2016-2017.  Link:

http://www.nowyteatr.org/pl/event/wyklady_zarewicz

Jako niezależny wykładowca jest autorem wykładów przeprowadzonych w klubie Gnosis:

Narodziny platońskiego filozofa z ducha mitologii greckiej,2016.10.11

Przywoływanie bogów – albo klasyczne źródła Gnozy, 2018.02.20

Ezoteryka i inicjacja w Hymnach Orfickich, 2018-06-13

Jako niezależny badacz jest autorem wykładów przeprowadzonych w polskich instytucjach badawczych:

Tajne pisma starożytnych Greków. Wykład przeprowadzony Instytucie Filologii Klasycznej UW 25.11. 2015

Narodziny platońskiego Filozofa z ducha religijności greckiej. Wykład przeprowadzony siedzibie Zakładu Filozofii Antycznej Polskiej Akademii Nauk 11.12. 2015

Choroby duszy i metody jej leczenia w świetle Timajosa Platona. Wykład przeprowadzony siedzibie Zakładu Filozofii Antycznej Polskiej Akademii Nauk 28. 01. 2016

Παλαιοὶ λόγοιεροὶ λόγοιρρητοι λόγοι. Święte pisma jako nośnik religijnej wiedzy w Atenach VI-IV w. p.n.e.wykład przeprowadzony w siedzibie Zakładu Filozofii Antycznej Polskiej Akademii Nauk 25. 02. 2016

Eros  i dialektyka szaleństwa w platońskim Fajdrosiewykład przeprowadzony w Instytucie Filologii Klasycznej UW 09.03.2016. 

Przywoływanie Bogów.Wykład przeprowadzony 11.04.2018 na legendarnym seminarium Układy Otwartezałorzonym przez prof. Krzysztofa Maurina (1923-2017) obecnie pod kierunkiem prof. Kazimierza Napiórkowskiego na wydziale Fizyki UW w Katedrze Metod Matematycznych.

W roku akademickim 2015-2016 był czynnym uczestnikiem całorocznego, prekursorskiego seminarium Filozofia i psychatria, w poszukiwaniu wspólnego językaprowadzonego przez prof. filozofii Zofię Rosińską i prof. psychiatrii Jacka Wciórkę na wydziale filozoficznym UW, na którym wygłosił dwa referaty: Teoria dezintegracji pozytywnejKazimierza Dąbrowskiego– Październik 2015 https://soundcloud.com/tdp-122752841/tdp-zarewiczi Platoński Timajos wobec zagadnienia choroby duszy i metod jej leczenia 23. 02. 2016 – tekst wystąpienia został opublikowny w formie artykułu w piśmie Postępy Psychiatrii i Neurologii (2016) vol 25,red. Jacek Wciórkas. 221-230.

W ramach prowadzonej przez siebie działalności naukowej i dydaktycznej jest  pomysłodawcą i twórcą programu naukowo-edukacyjnego Orszak Dionizosa. Na dedykowanej mu stronie internetowej orszakdionizosa.commożna zapoznać się z aktualnościami, dorobkiem i ofertą.

Działalność artystyczna
Daniel Zarewicz równolegle z działalnością naukową i dydaktyczną jest czynnym artystą. Jego ulubionymi środkami wyrazu jest malarstwo oraz collage. Jego prace dostępne są na stronie danielzarewicz.com

Jest współtwórcą fotografii w ramach przedsięwzięcia prestigeportrait.pl założonego i prowadzonego razem ze swoją partnerką Kingą Karpati.

Poglądy i zainteresowania naukowe

Daniel Zarewicz zgodnie z profilem swojego wykształcenia od wielu lat interesuje się antropologią antyku greckiego epoki archaicznej i klasycznej z akcentem na religijność i filozofię starożytnych Greków. Pod wpływem spotkania z Jerzym Prokopiukiem akcent jego zainteresowań przesuwa się w stronę poszukiwania związków filozofii i religii starożytnej z późno antyczną Gnozą i współczesnymi nurtami filozofii rozwoju człowieka – antropozofia. Pod wpływem prof. Zbigniewa Mikołejki i  jego fenomenalnej wszechstronności  intelektualnej, skłania się ku przeżywaniu, komentowaniu i opisywaniu  na bieżąco tak aktualnych wydarzeń jak i klasycznych problemów filozofii w kontekście kulturowej spuścizny zachodu.

Daniel Zarewicz wyraża się sceptycznie i krytycznie o współczesnym systemie edukacji, który w jego przekonaniu i doświadczeniu porzucił model mistrzowski i składa się w zdecydowanej większości z wyrobników o osobowości małomiasteczkowych księgowych i referentów. Obecny współcześnie w Polsce system grantowy finansujący z wyjątkami, zwłaszcza w humanistyce, ludzi niedojrzałych lub przejrzałych bez życiowych doświadczeń granicznych i wykszatłconej osobowości, oraz prace i badania bez kulturowego znaczenia, Daniel Zarewicz nazywa – systemem dofinansowania głupoty. W jego opinii system punktowy i parametryzacja polskiej humanistyki są bezpośrednim przyczynkiem jej dehumanizowania a w efekcie uśmiercania.

Sprawa NCNu: modelowym przykładem na słuszność wyznawanych wyżej poglądów był przypadek wniosku złożonego przez dr Daniela Zarewicza do NCNu a entuzjastycznie popartego przez najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki: prof. Jerzy Vetulani, prof. Bogdan de Barbaro, prof. Dominika Dudek, prof. Jacek Wciórka, prof. Włodzimierz Lengauer, proponujący nowatorskie połączenie badań filologicznych z refleksją psychiatryczną. Mimo poparcia i pisemnej rekomendacji  najlepszych naukowców w Polsce projekt został określony przez anonimowych „ekspertów” z Krakowa – „projektem kontrowersyjnym z filologią klasyczną”.

Linki:

Profil z bazie Nauka polska: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=262454&_k=s5982a

Autorska strona internetowa danielzarewicz.com

Prestige Portrait – prestigeportrait.pl

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

@